Friday, August 10, 2007

အန္တီစုရဲ႕ ေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ရွည္ရန္ လိုအပ္သည္

ႏုိင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားက ယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႀကဳံေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရ သည့္ “ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ”ႏိုင္ငံေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ မည္သို႕ သေဘာထားသနည္း ဟု မၾကာခဏ ေမးျမန္းေလ့ ရွိၾကသည္။ ထြက္ေပါက္ ပိတ္ေနေသာ အေျခအေန မဟုတ္သျဖင့္ “ေရွ႕မတိုး သာေနာက္မဆုတ္သာ” ဟူ၍ မ႐ႈ႕ျမင္မသံုး သပ္သင့္ေၾကာင္း က်မ ျပန္လည္ရွင္းျပခ့ဲရ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ္ျငားလည္း ျပင္ပဆန္းစစ္ ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ လံုး၀ ဥႆံု သိရွိနားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု လည္း ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ရသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးစကား၀ိုင္း၏ သမာဓိစြမ္းအား ဟူသည္ ဟာဒယရႊင္ေဆး တရပ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ က်မတို႕၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ က်မတို႕ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆန္ေသာ ေျဖရွင္းမႈ တရပ္ပင္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထြက္ေပါက္ ပိတ္ေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း မည္သည္ ပဲ့ကိုင္တေယာက္၏ လက္ကို ရိုက္ခ်ိဳးပစ္ျခင္း သို႕တည္းမဟုတ္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ခြင့္မေပးျခင္းဟု ျပန္ဆိုႏိုင္ေပမည္။ ဤနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစကို မေဖၚထုတ္ႏိုင္ရာ။ နအဖ (န၀တ)မွ က်မတို႕၏ အျမင္ရႈေထာင့္ကို လက္မခံႏိုင္သည္က အခ်က္တခ်က္။ စစ္အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ား အရ သူတို႕ေျပာဆိုေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြား ေစေရး ျဖစ္ေနသည္။ က်မတို႕ကို ဤကဲ့သို႕ ေခ်ာင္ပိတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာသည္ကေတာ့ အေျဖနတၱိ။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားေသာ စစ္အုပ္စု၏ သရုပ္သကန္သည္ ေဘေဆာရပ္(စ္) အဘိဓာန္ က အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားေသာ အၿပီးသတ္ သုတ္သင္ေခ်မႈန္းမႈ၊ အမႈန္႕ႀကိတ္ေခ်ျခင္းႏွင့္ ပြဲသိမ္း ဖ်ာလိပ္ျခင္း တို႕ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ပင္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေထာက္ခံသူတို႕ သည္ နအဖစစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းပတမ္းေခၚယူ စစ္ေဆးျခင္းကိုခံရ၊ မတရာဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ေထာင္ခ်ျခင္း မ်ားကို ေန့စဥ္ႏွင့္အမွ် ခံေနၾကရသည္။ ထို႕ျပင္ စစ္အာဏာပိုင္တို႕သည္ အစည္းအေ၀းမ်ားကိုက်င္းပၿပီး လူထုကို အဓမၼ တက္ေရာက္ခိုင္းျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ခံထားရေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ အဓမၼ ေတာင္းဆိုခိုင္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆို ခိုင္းျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

ထို႕အျပင္စစ္အုပ္စု ႀကဳိးကိုင္ထားေသာ သတင္းစာ၊ ေရဒီယိုမ်ားမွလည္း က်မတို႕ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ ေနၾကေၾကာင္း ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ေရးသားထုတ္လႊင့္ ေနၾကသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္မွ ရာသက္ပန္ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဓမၼ အမိန့္ေပး ေစခိုင္းျခင္းကို ခံၾကရသည္။ စစ္အုပ္စု၏ ဥပါဒါန္အစြဲ ျဖစ္ေနေသာ က်မတို႕ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ႀကဳိးစားမႈသည္ က်မတို႕၏ ယံုၾကည္မႈသံႏၷိဌာန္ကို ပိုမိုအား ေကာင္းလာေစသည္။ အၾကမ္းမဖက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္သာ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ဒီမိုကရစီ ႏိုင္ငံအေျခခံအုတ္ ျမစ္ခ်ေပးႏိုင္မည္ဟု က်မတို႕ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔သာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျပ လည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ယံုၾကည္သည္။ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ က်မတို႔ အဆင္သင္ ့ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈဆီ သို႕ ဦးတည္ေသာေဘာင္ သက္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ က်မတို႔ လက္ခံရန္ အသင့္ျဖစ္ ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီ။ သိ႔ု ရာတြင္ စစ္အုပ္စုဖက္ ကမူ တုပ္တုပ္မွ်မလႈပ္ခဲ့ေပ။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ စစ္အုပ္စုမွ အာဏာသိမ္း ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ (၁၂) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥ အ၀၀သည္ ဆထက္ ထမ္းပိုး ဆိုးရြား၍သာ ေနေတာ့သည္။ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္ လည္း က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ လူ႕အဖြဲအစည္းတရပ္ ေပၚထြန္းလာေစႏိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ မ်ားကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

အမွန္တကယ္၌မူ ေခတ္ႏွင့္ဆီ ေလ်ာ္ေသာ စီးပြားေရး ေပၚလစီမ်ားကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့၍ တိုင္းျပည္သည္စီးပြားေရးရႊံ႕ႏြံ၊ လူမႈေရး ရႊံ႕ႏြံမ်ားထဲ နစ္မြန္းေနရေတာ့သည္။ ယမန္ႏွစ္ ကမၻာဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ ၊ ကမာၻက်န္းမာေရးအဖြဲ႕တို႕၏ သုေတသနျပဳ ခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း က်မတို႕၏ အဓိက ျပႆနာအေျချမစ္ သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရစနစ္ ခ်ိဴ႕တဲ့ျခင္းအေပၚ မူတည္သည္ဟု သိရသည္။ မူယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈ ကိစၥအတြက္ စိုးရိမ္ေနၾကသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေမွာင္ခိုမႈကိစၥအတြက္စိုးရိမ္ေနၾကသူမ်ား၊ အိတ္(ခ်္ )အိုင္ဗြီ ပ်ံ႕ပြားမႈကိစၥ အတြက္၊ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္ ကိစၥအတြက္၊ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ား ကိစၥအတြက္၊ လူသား လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသူမ်ား အားလံုး အထက္ပါ အခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သိၾက ေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးေျပာငး္လဲမႈမ်ား က ိုစနစ္တက် တဆင့္ၿပီးတဆင့္ မျပဳလုပ္ပါက၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကိစၥမ်ား အထူးသျဖင့္ အစိုးရေကာင္းတခု၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက အနာဂတ္ကာလ၏ လူမႈေရး ကိစၥမ်ား၊ စီးပြားေရးကိစၥမ်ား၊ ေျပလည္ေျဖရွင္း သြားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေျပာစရာတခုေတာ့ ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္မႈ လူမႈေရး မတည္ၿငိမ္မႈတို႕ကို အေျခခံ၍ ယေန႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အာဏာပိုင္မ်ား ေျခကုန္ လက္ပန္းက်သြားေစရန္၊ ထိုမွတဆင့္ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ႏိွပ္ကြပ္မႈမ်ား ကို ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ သမာဓိစြမ္းအားမ်ား ဆထက္ထမ္းပိုး လိုအပ္ေပသည္၊၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ထုတ္ ၀ါရွင္တန္ပို႕ (စ္) သတင္းစာ၌ ေရးသားခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္၊2 comments:

YeKyawAungMDY said...

so clear and good to read in Burmese translation! thanks also for sharing this one in translation!

Anonymous said...

အမေရ.. ညီမဘေလာဂ့္မွာ ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ပါတယ္ ။ ေဒၚစုရဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို အျမဲေလးစားလ်က္.. ။