Friday, August 10, 2007

အမတ္ေတြ စုလို႕တင္တဲ့စာ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္)

လတ္တေလာ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္အရ ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစုံကုိ ျပန္ဆုိထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ အေပၚ ၄ ပုိဒ္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။ အဓိကက်သည့္ အပုိဒ္မ်ားကုိ ဦးစားေပး ျပန္ဆုိထားပါသည္။ ေနာက္ပုိ္င္းတြင္ အျပည့္အစုံ ဆက္လက္ျပန္ဆုိ ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ ေပးပုိ႕သည့္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၉၂ ဦး၏ သေဘာထား

သုိ႕
မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
ကုလသမဂၢ

မွ
ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ

မိတၱဴ
၁။ မစၥတာ ဘီ လင္းပတ္စ္ကုိး၊ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ကုလသမဂၢ။
၂။ မစၥတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ၊ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ အထူးအၾကံေပး။
၃။ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အျမဲတန္းအဖဲြ႕၀င္ ငါးႏုိင္ငံ (တရုပ္၊႐ုရွ၊ျပင္သစ္၊ၿဗိိတိန္ႏွင့္အေမရိကန္) မွ ကုလသမဂၢ ဆုိင္ရာ အၿမဲတမ္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား။
၄။ ဦးေအာင္ေ႐ႊ၊ ဥကၠဌ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္။
၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္။
၆။ ဦးေအးသာေအာင္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ။
၇။ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီးမ်ား။
၈။ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား။

ရက္စဲြ။ ။ ၁ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။
လူႀကီးမင္း ခင္ဗ်ား

အကယ္၍ နအဖသည္ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မျပဳဘဲေနလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမွန္ကုိ နားမေထာင္ပဲ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း ၏ ထပ္ခါတလဲလဲ ေတာင္းဆုိေနမႈမ်ား ကုိ နားေထာင္ျခင္းမျပဳဘဲေနပါက ၎တုိ႕ ႀကိဳးကုိင္ စီမံေနသည့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအားလုံးက မုခ်ပင္ စိန္ေခၚၾကေပလိမ့္မည္။ က်ေနာ္တုိ႕ အေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဤအတုအေယာင္ ညီလာခံ ကုိဆန္႕က်င္ၾကေပမည္။ ထုိ႕ျပင္ ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ ဤအေျခခံဥပေဒကုိ ကန္႕ကြက္မဲေပးရန္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား စည္း႐ုံးဦးေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏုူ္ပ္တုိ႕အား ေထာက္ခံမဲ ေပးထားသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေနျဖင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ် စိတ္ပ်က္ အားငယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည့္ တမ်ဳိးသားလုံးဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းႀကီး ေရဆူမွတ္မေရာက္မီ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ေရး အလုိ႕ငွာ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အေရးႀကီးအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည္ဟု မိမိတုိ႕ အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ႕၏ အကူအညီျဖင့္ လက္႐ွိ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါ လမ္းျပေျမ ပုံကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ အဆုိျပဳ တင္ျပလုိပါသည္။

(၁) နအဖအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ ဖ်က္သိမ္းရမည္။ ဤအမ်ဳိးသား ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္ နအဖ ႏွင့္ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆုိျပဳခ်က္ တရပ္ျဖစ္သာ မွတ္ယူရမည္။

(၂) လမ္းျပေျမပုံ အဆင့္ ၂ ကုိ နအဖ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ရမည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလအတြင္း ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရး အပါအ၀င္ ၊ လမ္းျပေျမပုံ၏ က်န္အဆင့္ မ်ားကုိ အေကာင္ေဖာ္ရန္အတြက္ တမ်ဳိးသားလုံးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ အကန္႕အသတ္ စသည္တုိ႕ကုိ ေဆြးေႏြးကာ သေဘာတူညီရမည္။

(၃) အဆင့္(၃)တြင္ နအဖ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖဲြ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အညီအမွ် ပါ၀င္သည့္ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရး ဆဲြေရးေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႕စည္းရမည္။ အေျခခံဥပေဒကုိ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာ သည့္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အျခားအဖဲြ႕မ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ မုူၾကမ္းေရးဆဲြရမည္။ ထုိအေျခခံဥေပဒ မူၾကမ္းကုိ ျပည္သူမ်ားအားလုံး သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ အၿပီးသတ္ ဥပေဒမူၾကမ္း၌ ထည့္သြင္းရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေစရန္ ၎တုိ႕လက္ထဲသုိ႕ ေပးအပ္ရ မည္။

(၄) အဆင့္ ၄ ၌ အၿပီးသတ္ အေျခခံဥေပေဒ မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳရန္အတြက္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြး ေကာက္ပဲြမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိ က်င္းပရမည္။

(၅) အဆင့္ ၅ ၌ အေျခခံဥပေဒအသစ္ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကုိ က်င္းပရမည္။

(၆) အဆင့္ ၆ ၌ အေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရသည့္ ျပည္သူ႕ကုိယ္စား လွယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိ က်င္းပၿပီး၊ အစုိးရသစ္ကုိ ဖဲြ႕စည္းရမည္။ ဤအစုိရအဖဲြ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကုိ ခ်က္ခ်င္း ရယူေဆာင္႐ြက္ေစရမည္။

(၇) အဆင့္ ၇ ၌ အေျခခံဥပေဒသစ္အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္အသီးသီး႐ွိ နအဖ ၏ ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥေပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း အားလုံးကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည္။

လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား

အထက္ေဖၚျပပါ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းအား တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ လူႀကီးမင္းတုိ႕အေနျဖင့္ ပုိမုိ တုိးျမွင့္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည္ဟု မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ ႐ုိးသားစြာ ယုံၾကည္မိပါသည္။

အထက္၌ အၾကံျပဳထားသကဲ့သုိ႕ ႏုိင္ငံတကာမွ လက္ခံႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာေစေရး အတြက္ လက္ရွိ သြားေနသည့္ အဆင့္ ၇ဆင့္ပါ လမ္းေျပေျမပုံကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး တုိ႕အတြက္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ မွေ႐ြးခ်ယ္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပါ အတူတကြ လက္တဲြ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေရးတုိ႕အတြက္ နအဖ အေနျဖင့္ သိျမင္လက္ခံလာေစရန္ လူႀကီးမင္းတုိ႕အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

အကယ္၍ ျမန္မာတမ်ဳိးသားလုံး၏ စစ္မွန္သည့္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ စိတ္ေစတနာေကာင္း မ်ားကုိ ဆက္လက္ လ်စ္လွ်ဴ႐ႈခဲ့ပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရွာင္လႊဲ၍မရႏုိင္သည့္ တမ်ဳိးသားလုံးဆုိင္ရာ အက်ပ္ အတည္းႀကီး အတြက္ နအဖ တဦးတည္းတြင္သာ တာ၀န္႐ွိေၾကာင္း မွတ္ယူရပါမည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ေ႐ြးခ်ယ္ခံျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံ

1 comment:

YeKyawAungMDY said...

Thanks for sharing this information! I read only in english that MPs' letter to UN. Now i read it in Burmese. Thanks!